حضور در نمایشگاه نفت و گاز و پتروشیمی ۱۳۹۷ با شرکت REVOSEAL

حضور در نمایشگاه نفت و گاز و پتروشیمی ۱۳۹۷ با شرکت REVOSEAL

نمایشگاه سالانه نفت و گازو پتروشیمی تهران فرصت خوبی است برای آشنایی با سازندگان جدید و نوآوریها و تکنولوژی روز این صنعت.امسال نیزبمنظور ارتباط وهمکاری بیش از پیش با شرکت REVOSEAL باتفاق در سالن 38B درغرفه ای مشترک حضور خواهیم داشت. منتظردیدار شما دربیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز و پتروشیمی هستیم.

بامید سالی پربار و برکت برای ایران و ایرانیان