تغییر نوع قرارداد نیروگاه سیکل ترکیبی زنجان از BOO به BOT

تغییر نوع قرارداد نیروگاه سیکل ترکیبی زنجان4

تغییر نوع قرارداد نیروگاه سیکل ترکیبی زنجان از BOO به BOT

با توجه به بازنگری و بررسی مجدد وضعیت موجود از یکطرف و همچنین سیاستهای بلندمدت سرمایه گذار و بهره‌بردار کره‌ای و مذاکره با شرکت مادر تخصصی نیروگاههای حرارتی ایران (TPPH) مذاکره برای تغییر نوع قرارداد این نیروگاه در جریان است.